Privacy beleid

ALGEMEEN
Stichting Groot Utrecht (“Groot Utrecht”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u te laten weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dat u op de hoogte bent van uw rechten.

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Meldingen van wijzigingen worden op deze pagina van
onze website www.grootutrecht.nl (“Website”) geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst
bijgewerkt op [18-05-‘20].

Onze identiteit en rol  
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens onder de Algemene verordening
gegevensbescherming (“AVG”) voor het gebruik van uw persoonsgegevens dat beschreven wordt in deze Privacyverklaring. Wij zijn gevestigd in Utrecht. Ons bezoekadres en postadres is Herenweg 26, 3625 AE, Breukeleveen, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail: secretariaat@omgeving.mickbrookman.com.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, HOE VERZAMELEN WIJ DEZE
PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

Contactgegevens
Wanneer u contact met ons op neemt, verzamelen en verwerken wij uw e-mailadres en/of andere
noodzakelijke contactgegevens, die u ons verstrekt. Deze contactgegevens worden gebruikt op grond
van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw vraag of verzoek (art. 6 (1) (f) AVG).

Contributie
Aanmelding
U kunt zich aanmelden als contribuant van Groot Utrecht via het aanmeldformulier op de Website. Daar
vult u uw voor- en achternaam, de naam van uw bedrijf en uw e-mailadres en/of telefoonnummer in,
zodat wij contact met u op kunnen nemen om te inventariseren of u geschikt bent om contribuant te
worden van Groot Utrecht. Deze verwerkingen van persoonsgegevens baseren wij op ons
gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG).

Facturering
Indien blijkt dat u geschikt bent om contribuant te worden van Groot Utrecht, zullen wij u verzoeken
uw adres en bankrekeningnummer te verstrekken, zodat wij de jaarlijkse contributie aan u kunnen
factureren. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor uitvoering van de
overeenkomst die wij in dat geval met u hebben (art. 6 (1) (b) AVG).

Nieuwsbrieven en evenementen
Wanneer u contribuant bent van Groot Utrecht, gebruiken wij uw e-mailadres om nieuwsbrieven en
uitnodigingen voor evenementen van Groot Utrecht te versturen op basis van ons gerechtvaardigd
belang (art. 6 (1) (f) AVG). U kunt zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze nieuwsbrieven
en uitnodigingen via de link onderaan de nieuwsbrieven en de uitnodigingen of middels een reactie per
mail aan het secretariaat: secretariaat@omgeving.mickbrookman.com

Indien u een uitnodiging voor een evenement van Groot Utrecht heeft geaccepteerd, delen wij u vooren achternaam en de naam van uw bedrijf met de andere deelnemers van het evenement op grond van 
ons gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG), zodat alle deelnemers van het evenement zich kunnen voorbereiden op hun deelname. U kunt hier tegen bezwaar maken per mail aan het secretariaat: secretariaat@omgeving.mickbrookman.com. In dat geval zullen wij uw gegevens niet delen met de andere deelnemers van het evenement.

Tijdens door Groot Utrecht georganiseerde evenementen worden foto’s en filmpjes gemaakt die op de
Website en WhatsApp groep gepubliceerd kunnen worden om een sfeerimpressie van onze evenementen
te kunnen geven. Wij maken en publiceren deze foto’s en filmpjes op grond van uw toestemming (art.
6 (1) (a) AVG).

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies om automatisch informatie van u te verzamelen wanneer u de
Website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de
gebruikerservaring efficiënter te maken.

Wij maken gebruik van functionele en technisch noodzakelijke cookies op grond van ons
gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (a) AVG) om de Website correct te laten functioneren.
Daarnaast wordt via de Website een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de Website gebruiken. Het gebruik van deze cookies baseren wij op ons gerechtvaardigd
belang (art. 6 (1) (a) AVG). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of te
weigeren, gaat u naar de instellingenpagina’s van uw webbrowser. Elke browser kan verschillende
cookievoorkeuren hebben, wat kan resulteren in verschillende cookies voor elke browser. Voor meer
informatie kunt u de helppagina van uw webbrowser raadplegen. Houd er rekening mee dat als u cookies
verwijdert of weigert om cookies te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die wij
aanbieden, u uw voorkeuren misschien niet kunt opslaan en sommige van onze pagina’s mogelijk niet
correct worden weergegeven.

Overige doeleinden
Naast de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd, en alleen voor zover dit expliciet is
toegestaan door de wet of als een dergelijke verplichting wettelijk aan Groot Utrecht wordt opgelegd,
kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor verdere doeleinden onder de voorwaarden die zijn
vastgelegd in de AVG en relevante wetgeving. In ieder geval zal Groot Utrecht het
transparantiebeginsel en de rest van de beginselen voor een rechtmatige verwerking van uw
persoonlijke gegevens naleven en geen geautomatiseerde besluitvorming.
Groot Utrecht neemt geen geautomatiseerde besluiten over u. Dit zijn besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

De verwerkingen zoals genoemd in deze privacyverklaring kunnen op instructie en ten behoeve van de Stichting mede worden uitgevoerd door externe dienstverleners zoals IT-leveranciers.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij
deze verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

Contactgegevens
Uw e-mailadres en/of andere noodzakelijke contactgegevens, die u ons verstrekt wanneer u contact met
ons opneemt, worden 1 (één) jaar bewaard. Indien u contribuant van Groot Utrecht bent, kunnen wij
deze gegevens langer bewaren.

Contributie
Indien na uw aanmelding blijkt dat u niet geschikt bent om contribuant van Groot Utrecht te worden,
zullen wij uw gegevens met betrekking tot de aanmelding direct verwijderen, tenzij u ons toestemming
heeft gegeven om deze gegevens langer te bewaren.
Indien u contribuant wordt van Groot Utrecht, bewaren wij uw gegeven in het kader van de
aanmelding en de contributie zolang als u contribuant bent, of langer indien u ons hier toestemming
voor hebt gegeven.

Cookies
De gegevens die worden verzameld door middel van cookies worden 6 (zes) maanden bewaard.

OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

Als wij uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de
Europese Economische Ruimte dan treffen wij passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen. Wij geven uw persoonsgegevens door aan Google LLC in de Verenigde Staten in verband met het
gebruik van Google Analytics. Google LLC valt onder het EU-VS Privacy Shield. Informatie hierover
kunt u vinden op: https://www.privacyshield.gov/

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te
beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden
binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toegang tot uw
persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang toe hebben. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren of
aan te vullen. Onder omstandigheden kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, de
verwerking daarvan te beperken of om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Bezwaar: U kunt voorts bezwaar maken tegen:
· de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang
(art. 6 (1) (f) AVG) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende
redenen;
· het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken (bijv.
voor onze nieuwsbrief). Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking van uw
persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, gebruiken wij uw
persoonsgegevens niet meer voor dat doel.

Een nadere omschrijving van de overige rechten treft u hieronder aan:
1. Recht op inzage: U kunt ons verzoeken om inzage van uw
persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.
2. Recht op rectificatie: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten
corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn.
3. Recht op gegevenswissing: Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te
worden” genoemd. U kunt ons onder bepaalde
omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens
te wissen of te verwijderen.
4. Recht op beperking van de verwerking: U hebt in bepaalde omstandigheden het recht het
verdere gebruik van uw persoonsgegevens te
blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de
verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog
steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt in bepaalde omstandigheden het recht tot het
verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens
in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare
vorm.

Wij wijzen er op dat de hiervoor genoemde rechten uit de AVG niet absoluut zijn. Er kunnen zich
omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan uw verzoek zullen voldoen omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit artikel 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken dat aan een situatie dat
een beperking van uw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen sturen naar secretariaat@omgeving.mickbrookman.com of per post
naar Herenweg 26, 3625 AE, Breukeleveen ter attentie van de penningmeester. Wij kunnen u om
aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Dit
ter bescherming van uw privacy.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als
u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland
is de toezichthouder voor gegevensbescherming:
Autoriteit Persoonsgegevens
Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag