Huisregelement

Huishoudelijk Reglement van de Stichting:
Stichting Groot Utrecht
statutair gevestigd te Utrecht
KVK 30194724

Artikel 1 Naam
De Stichting treedt mede naar buiten onder de naam ” Groot Utrecht”.

Artikel 2 Oprichters
Coöperatieve Rabobank Utrecht-Nieuwegein UA (” Rabobank”); en
CMS Derks Star Busmann N.V. (” CMS”)

Artikel 3 Initiatiefnemers
Groot Utrecht is een initiatief van Rabobank, CMS, KPMG Accountants (” KPMG”), DTZ Zadelhoff, BCD Travel en VODW Marketing (” VODW”).

Artikel 4 Doel
Door het uitwisselen van ervaring en het leggen van contacten de groei van de ondernemingsactiviteiten te versnellen. Daarbij gaat het om in de provincie Utrecht gevestigde en herkenbare bedrijven uit diverse sectoren met minimaal 100 werknemers. Het bestuur van Groot Utrecht heeft het recht om bedrijven die niet aan de vereisten voor een lidmaatschap voldoen, toch tot Groot Utrecht toe te laten.

Artikel 5 Activiteiten
Groot Utrecht organiseert minimaal zes maal per jaar een evenement.

Artikel 6 Nieuwe aangeslotenen
De aanmelding van nieuwe aangeslotenen dient schriftelijk aan het bestuur te geschieden. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de aanmelding besluit het bestuur over de toelating van de aangeslotene. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Kwaliteit aangeslotenen
Aangeslotenen kunnen alleen zijn, in de provincie Utrecht gevestigde en herkenbare grote(re) ondernemingen gedreven in welke juridische vorm, zulks met in achtneming van artikel 4. Uit iedere sector wordt een beperkt aantal – door het bestuur vast te stellen – ondernemingen toegelaten. Het bestuur kan echter in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

Artikel 8 Afgevaardigden van aangeslotenen
Elke aangeslotene kan zich laten vertegenwoordigen door twee directieleden, bestuursleden, dan wel twee partners. De oprichters kunnen elk drie vertegenwoordigers afvaardigen, waarvan één bestuurslid van de oprichter dient te zijn.
Afgevaardigden van elke aangeslotene dienen zich te conformeren aan het door het bestuur van de Stichting gevoerde beleid en zich in overeenstemming daarmee te gedragen.
Het bestuur kan in geval de afgevaardigde van een aangeslotene zich niet conformeert aan of zich niet gedraagt op een wijze die passend is bij de doelstelling van de Stichting – een en ander uitsluitend ter beoordeling van het bestuur – de aangeslotene verzoeken een andere persoon aan te wijzen als afgevaardigde.

Artikel 9 Einde aangeslotenen
Het zijn van aangeslotene eindigt voor zover hierna niet anders is bepaald, met onmiddellijke ingang– in welk geval de afgevaardigde van aangeslotenen eveneens niet langer aangesloten zijn bij de Stichting:

door aanvraag tot faillissement van de aangeslotene;
door surséance van betaling van de aangeslotene;
door ontbinding van de aangeslotene;
door opzegging door dan wel aan het bestuur per het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van opzegtermijn van een (1) maand;
in geval van naar het oordeel van het bestuur bestaande gewichtige redenen;
door het niet langer voldoen aan het in artikel 4 genoemde getalscriterium per het einde van het betreffende kalenderjaar dan wel, wanneer het bestuur zo aanbiedt en de aangeslotene dat aanvaardt, per het einde van het kalenderjaar daarop volgend.

Artikel 10 Bestuur
Het bestuur van Groot Utrecht wordt gevormd door 4 bestuursleden, te weten:

A.C.J. Bartels, namens De Vos Groep, voorzitter;
F.L. van Muiswinkel, namens Universiteit Utrecht, penningmeester;
P.T.M. de Jong, namens Rabobank, bestuurder;
P. van den Akker – Broks, namens UMC Utrecht, bestuurder.

Artikel 11 Statuten
De statuten van Groot Utrecht zijn voor ieder aangeslotene kosteloos op te vragen bij de secretaris.

Artikel 12 Contributie
De contributie bedraagt € 2.000,00 per jaar. De contributie zal worden aangewend voor het betalen van de evenementen. Indien echter een aangeslotene na 30 juni wordt toegelaten is een contributie verschuldigd van
€ 1.000,00 voor dat jaar.

Artikel 13 Vertegenwoordiging
De Stichting wordt -naast het bestuur als volledig college- vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Artikel 14 Website
Groot Utrecht heeft een eigen website: www.grootutrecht.nl